Bel ons direct: 0570-503800

Mechanisatie

Mechanisatie

Tuin & Park

Tuin-en-park

Groen

Groen

Grond

Grond

Infra

Infra

Loonwerk

Loonwerk

vrijdag, 09 november 2012 14:23

Voorlopig geen Mestplaatsingsovereenkomsten (MPO's)

Op een van zijn laatste werkdagen heeft Henk Bleker, oud-staatssecretaris van EL&I, de Tweede Kamer geïnformeerd dat er voorlopig geen MPO's komen. Dat is goed nieuws voor boeren, loonbedrijven en mestdistributeurs. En het is ook nog goed voor CUMELA Nederland! Niet voor niets hebben we er hard aan getrokken. Dwars tegen het reeds voorgenomen beleid in hebben we de bewindspersoon, zijn ministerie en de boerenorganisaties LTO Nederland en NVV ervan weten te overtuigen dat MPO's geen goede bijdrage leveren in het mestbeleid. We zijn blij met het bereikte resultaat!

Uit de “Nota naar aanleiding van het Verslag” dat Staatssecretaris Bleker op 2 november 2012 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt het volgende:

  • De voorgestelde mestplaatsingsovereenkomsten (MPO’s) worden voorlopig niet ingevoerd;
  • De mestverwerkingsplicht zal als nieuw onderdeel van het wetsvoorstel bij het begin van de overgangsfase in werking treden;
  • De overdracht van de verwerkingsplicht wordt vanaf het begin van het nieuwe stelsel mogelijk gemaakt.
  • Er komt geen vrijstelling van de verwerkingsplicht voor het mogelijk maken van de regionale afzet van dierlijke mest.
  • De regering beziet nog de mogelijkheid tot het afsluiten van een driepartijenovereenkomst bij mestverwerkingsovereenkomsten, om zo de afzet via intermediairs ook bij de verplichte verwerking mogelijk te maken”;
  • Aanvankelijk was beoogd het nieuwe stelsel per 1 januari 2013 in te voeren, zodat ondernemers in 2013 en 2014 zouden kunnen “oefenen” met het nieuwe stelsel…”.

Wij hebben vanaf het begin van onze deelname aan het bestuurlijk overleg en ook aan Tweede Kamerleden (werkbezoeken, schriftelijke informatie) nut en noodzaak van de MPO’s zwaar ter discussie gesteld. Wij vinden dat met de nu aangekondigde aanpassingen verstandige beslissingen zijn genomen die in het belang zijn van alle ketenpartijen in de mestmarkt.

Nog onduidelijkheid over veranderingen in 2013
Het nieuwe stelsel (zonder MPO’s) haalt de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2013 niet en wanneer de overgangsfase wel ingaat is niet vermeld. De overgangsfase is bedoeld om te “oefenen met het nieuwe stelsel”. Waaruit dat oefenen bestaat is eveneens niet duidelijk.

Kortom, het vervolg van het traject is nu nog ongewis. Ongetwijfeld zal de nieuwe Staatssecretaris binnenkort met de Tweede Kamer overleggen over het vervolg.

Er is voorlopig nog geen aanvulling te verwachten van het bestaande mestbeleid met het nieuwe stelsel. Daarvoor moet eerst de behandeling van de wetsvoorstel worden afgerond. Samen met een ingangsdatum, onderliggende AMvB’s  en ministeriële Regelingen ontstaat er dan pas duidelijkheid.

Onduidelijkheid over omvang mestverwerkingscapaciteit
De regering is van plan bij de overdraagbaarheid van de verwerkingsverplichting een schot te plaatsen tussen de pluimvee- en de overige sectoren.

In de Nota van Staatssecretaris Bleker wordt ook veelvuldig op Kamervragen geantwoord dat er de komende jaren voldoende mestverwerkingscapaciteit beschikbaar zal zijn. Hierbij wordt verwezen naar een tabel in de Nota met exportcijfers (2011: 26,3 miljoen kg fosfaat). Ook wordt de energieproductie aangehaald met 8 miljoen kg fosfaat (d.i. BMC Moerdijk). Dit roept verwarring op.

De beantwoording zou juist zijn als er geen schot wordt geplaatst bij de overdraagbaarheid van de mestverwerkingsverplichting tussen de sectoren.

Nu de regering wel van plan is een schot te plaatsen kan niet hard worden gemaakt dat er de komende jaren voldoende verwerkingscapaciteit beschikbaar is. Dat zal afhangen van de nog vast te stellen verwerkingspercentages en van het resultaat van de inspanningen van de overige sectoren om snel meer verwerkingscapaciteit te realiseren. De bestaande export en verwerking in fosfaat is vrijwel geheel afkomstig uit de pluimveesector.  Zolang een schot niet zeker is bij de overdraagbaarheid van de verwerkingsplicht  is het advies aan ondernemers met plannen voor mestverwerking met deze onzekerheid goed rekening te houden.

Bron : CUMELA Nederland